Rol: horizontaal: TCMct 
Echte Maatwerk Trainingen
kort, goed & schappelijk geprijsd.

TCMct staat voor openheid en duidelijkheid.

Leveringsvoorwaarden

1.   De opdracht:
De opdracht wordt aanvaard indien de opdrachtbevestiging door beide partijen is getekend of wanneer er onvoorwaardelijk is ingeschreven via het inschrijfformulier of bevestigd per e-mail.
Bij de totstandkoming van een opdracht geeft de opdrachtgever of deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren.
 

2.   Wijziging trainingsdatum/-tijd
In overleg kunnen cursist(en) en docent de afgesproken datums en tijden alleen verplaatsen naar een ander tijdstip indien lle betrokkenen hiermee akkoord gaan.

3.   Annulering:
Bij annulering tot 30 dagen vr aanvang van de opdracht worden alleen de administratiekosten 15,- en eventuele reiskosten in rekening gebracht.

Bij annulering tussen 14 en 30 dagen vr aanvang van de opdracht is 50% van het trainingsbedrag verschuldigd.
Bij annulering binnen 14 dagen vr aanvang van de opdracht is het volledige bedrag verschuldigd.
Training Centrum Mijdrecht streeft ernaar om een geplande cursus altijd te laten doorgaan. Als door onvoorziene omstandigheden een cursus moet worden geannuleerd, aanvaardt
Training Centrum Mijdrecht geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. Het reeds betaalde geld zal worden teruggestort.
 

4.   Honorarium:
Als honorarium geldt hetgeen bij het sluiten van de overeenkomst tussen de partijen is afgesproken en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Extra werkzaamheden zullen in rekening

worden gebracht volgens het daarvoor geldende tarief. Voor reiskosten wordt 0,45 per kilometer in rekening gebracht; verblijfkosten worden apart doorbelast.
Alle bedragen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief  BTW.
 

5.   Betaling:
Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 

6.   Uitvoeringscondities:

6.1. Indien de cursus op locatie van de opdrachtgever wordt verzorgd, draagt de opdrachtgever verantwoording voor de locatie, apparatuur en programmatuur*.

6.2. De opdrachtgever draagt verantwoording voor de gedragingen van de cursisten*.

*Als op cursusdagen blijkt dat deze niet correct functioneert of een cursist zich niet correct gedraagt, kan de kwaliteit van de cursus niet worden gewaarborgd. Training Centrum Mijdrecht
behoudt zich dan het recht voor de cursus niet of deels te geven en een factuur te sturen voor de gemaakte kosten. Niet (geheel) doorgaan van de cursus zal dan gezien worden als een
annulering door de opdrachtgever op dat moment.
 

7.   Aansprakelijkheid:

7.1. Training Centrum Mijdrecht is niet aansprakelijk voor enigerlei schade toegebracht door (de gedragingen van) een cursist. Training Centrum Mijdrecht kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor enige schade door de docent voor zover deze de locatie, apparatuur en programmatuur gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze bedoeld zijn.

7.2 Training Centrum Mijdrecht biedt mgelijke oplossingen aan voor voorgelegde problemen. Of en in hoeverre de cursist/organisatie die oplossingen wil toepassen is geheel aan de
cursist en de organisatie. Derhalve kan Training Centrum Mijdrecht op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het wel of niet toepassen
van aangeboden oplossingen/ het geleerde.
 

8.   Training-/Cursusmateriaal:
Op het bij de cursussen verstrekte oefen- en
naslagmateriaal van Training Centrum Mijdrecht berust het copyright van Training Centrum Mijdrecht met de daarbij vermelde boeteclausule.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming n en ander te kopiren, dan wel er intern of extern cursussen mee te verzorgen.
Het materiaal blijft eigendom van Training Centrum Mijdrecht.
 

9.   Ouderen en/of particuliere trainingen:
Tijdens deze trainingen zullen alleen basisonderwerpen behandeld worden, zodat deze cursisten zich op basaal niveau kunnen bekwamen. TCMct behoudt zich het recht voor de
inhoud van deze trainingen te bepalen.

10.   Vertrouwelijkheid:
Training Centrum Mijdrecht zal ten aanzien van het gebruik van tijdens de opdracht verstrekte of ter kennis gekomen informatie alle zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan

worden gevraagd. Indien de opdrachtgever aangeeft dat bepaalde informatie een vertrouwelijk karakter heeft, zal Training Centrum Mijdrecht deze ook als zodanig behandelen.

 

TCMct
Training Centrum Mijdrecht
BTW nummer: NL 090748104B01

1
9-9-2011 

 

Tekstvak: Start
Tekstvak: Trainingen
Tekstvak: Contact